Slimme Duurzaamheid

The Economic Board draagt actief bij aan een aantal initiatieven voor verduurzaming van de regio, in het bijzonder rond de uitdaging van de grote groei in wonen, werk en mobiliteit waar de regio voor staat.

De regio kent een relatief groot aantal koplopers op het gebied van duurzaamheid en circulariteit: circulaire zorg, afvalbedrijven en werklocaties. Deze koplopers zijn al goed op weg maar zijn nog vaak lokaal van aard. Clustervorming op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie dient verbreding, versnelling en opschaling van circulaire projecten. We zetten zo in op de gezamenlijke profilering als (inter)nationale voorbeeldregio op het gebied van circulariteit. Het flagshipproject is Circulair bouwen (houtbouw).

Speerpunten Slimme Duurzaamheid

Voor Slimme Duurzaamheid richten we ons op de nieuwe vraagstukken: circulariteit van verstedelijking (bouw), circulaire economie (grondstoffen) en vergroenen van de leefomgeving. Daarbij gaat het om regionale impact en ondersteuning van businesscases waar triplehelix-partijen aan werken.

De drie speerpunten zijn:

 1. Bouw en infrastructuur: Clustering van bedrijven en instellingen in de bouwketen. Doel is om de circulariteit in de (woning)bouw en aanleg/onderhoud van infrastructuur te stimuleren.
 2. Maken en consumeren: Clustering van mkb-bedrijven en instellingen in de maak- en productie-industrie voor consumenten. Binnen dit speerpunt stimuleren we de systeemveranderingen van afval en afwenteling van stoffen naar hergebruik en regionale kringlopen.
 3. Groen en klimaat: Clustering van grond-, weg- en waterbouwbedrijven, vastgoed- en grondeigenaren, bedrijven voor groen- en landschapsbeheer, en hoveniers.

Vanuit Slimme Duurzaamheid is de inzet gericht op het versterken van ondernemerschap en marktkansen voor circulair ondernemen voor deze drie speerpunten. Hierbij denken we aan verschillende manieren van ondersteuning.

 • Koplopers helpen: We steunen bedrijven en instellingen die al bezig zijn. Dit kan leiden tot reductie van grondstoffen en CO2, klimaatadaptatie, duurzamer transport en sociale inclusie in de GWW-sector.
 • Bedrijven in beweging krijgen: We vergroten het areaal van bedrijven en instellingen die werken aan duurzaamheid en circulariteit.
 • Inzetten van onderwijs en kennisinstellingen in relatie tot ondernemerschap: Het benutten van de aanwezige kennis en deze van betekenis maken voor bedrijven en ondernemers is een belangrijk vraagstuk. Daarnaast kunnen er belangrijke stappen worden gezet op het gebied van onderwijs, opleiding en training.

Ambities

De sectoren bouw, infra, energie- en afvalbedrijven, maakindustrie en (zorg)instellingen staan voor de uitdaging om de overgang naar een circulaire ontwikkeling te maken, met aanwezige kennis en nieuwe businessmodellen. De overheid  moet hierbij zowel maatschappelijke opgaven agenderen als marktvraag genereren door beleid, wetgeving en/of eigen inkoop.

Door in te zetten op Slimme Duurzaamheid dragen we bij aan versterking van de sectoren Health, Hightech, Food, en Energy. Omgekeerd dragen deze sectoren bij aan innovatieve en slimme toepassingen van duurzame oplossingen.

Onze ambities voor 2025 zijn:

 • De regio heeft zich doorontwikkeld naar een circulaire regio en zijn er verbindingen gelegd tussen maatschappelijke thema’s en duurzame productie en logistieke processen;
 • Er zijn nieuwe businessmodellen ontwikkeld voor ondernemen, waarin het omgaan met grondstoffen, energie, arbeid en kapitaal volhoudbaar is in de toekomst;
 • Grondstoffen en energie worden op een zo hoogwaardig mogelijke manier in de regio hergebruikt, zodat ze in principe oneindig beschikbaar blijven in economische en ecologische ketens. Hierbij gelden de principes van de circulariteitsladder (R-ladder).
 • Het herstel, behoud en de vergroting van biodiversiteit en van leefkwaliteit staat meer centraal. Het sociaal en natuurlijk kapitaal en het creëren van vormen van waarde die verder gaan dan financieel gewin alleen, zijn essentieel in een circulaire economie;
 • We zetten ons in voor meer en nieuwe banen voor praktisch en technisch geschoolden, ambachten, ontwerpers maar eveneens voor (om)scholing en het behoud van talent.

Meer over het cluster Slimme Duurzaamheid

Initiatief aanmelden

Werkt u aan een initiatief dat zich richt op Slimme Duurzaamheid en denkt u dat wij u verder kunnne helpen? The Economic Board doet dit op verschillende manieren.

Voor Slimme Duurzaamheid geldt dat een initiatief moet bijdragen aan de CO2-reductie en aan (inter)nationale doelstellingen van klimaat, biodiversiteit, gezondheid en leefomgeving, en dat het werkgelegenheid voor praktisch geschoolden en ongeschoolden stimuleert.

Bij positief advies vanuit de board ondersteunen we het initiatief bijvoorbeeld door te helpen met mogelijke cofinanciering, toegang tot de Investeringsagenda, extra ondersteuning, het creëren van kansen én het uitwisselen van kennis.

We leggen hier meer uit over het proces en de criteria. Ook kunt u contact opnemen met de civic entrepreneur.

Tactisch Plan

In het Tactisch Plan leest u meer over de uitwerking van Slimme Duurzaamheid. U kunt hiernaast de publieksversie inzien en/of het volledige document downloaden.

Bekijk de andere clusters

Deze pagina delen

TwitterLinkedInEmail